Wienkonvensjonen (1985)

På bakgrunn av alarmerende forskningsresultater som ga indikasjoner om en svekkelse av ozonlaget, begynte FNs miljøprogram (UNEP) å arbeide med forslag til vernetiltak i 1980.

Forhandlingene som ble iverksatt resulterte i en konvensjon. 

Wienkonvensjonen var kun en viljeerklæring og rammeavtale, som ikke påla avtalepartene noen konkrete tiltak. Wienkonvensjonen var ferdigbehandlet i mars 1985, og trådte i kraft høsten 1988. Norge ratifiserte avtalen den 23. september 1986. De fleste KFK produserende land ratifiserte Wienkonvensjonen.

Wienkonvensjonen oppfordret partene til å benytte alternativ teknologi som ikke ga like stor skade på miljøet. Det ble i tillegg oppfordret til at avtalepartene skulle legge til rette konvensjonens budskap i nasjonale lover og forskrifter.

Wienkonvensjonen