Personellsertifisering

Personellsertifisering for arbeid med faste slokkeanlegg, mobilt, og håndholdt utstyr som inneholder f-gasser.
Sertifiseringen gjelder for landbaserte anlegg og faste offshore installasjoner (rigger og plattformer) som opererer på norsk sokkel.

Anvendelse

Basert på Kommisjonsforordning 304/2008.

Forordningen får anvendelse for personell som utfører følgende oppgaver:

  • Installering
  • Vedlikehold eller reparasjon
  • Kontroll og lekkasjesøking av anlegg som inneholder minst 3 kg fluorholdige klimagasser
  • Gjenvinning, også når det gjelder brannslokkingsapparater

Eksamen

Ta kontakt med vårt godkjente eksamenssenter for oppmelding til teoretisk og praktisk eksamen. Det stilles ingen krav til yrkeserfaring, men eksamenssenteret tilbyr kurs før eksamen.

Sertifikat

Sertifikatene har en tidsbegrenset gyldighet på 5 år.

Sertifikatene utstedt iht. (EF) 842/2006 er gyldige etter 1. juli 2022 så lenge de er mindre enn 5 år gamle.

Sertifikatene utstedes som PDF og tilsendes på epost, og er gyldig i hele EU/EØS området.

Eksamenssenter

Kontakt Jamo-Tek AS for kurs og eksamen.

Pris finner dere i dette dokumentet