Kalkulator og statlige satser

Kalkulator for beregning av returbeløp basert på statlige satser

Stortingets vedtak om avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK). 

Fra 1. januar 2003 skal det i henhold til forskrift om særavgifter-kap. 3-18  betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK), herunder gjenvunnet HFK og PFK. Avgift på HFK og PFK beregnes med statlig sats multiplisert med GWP-verdi (global warming potensial) den enkelte avgiftspliktige HFK- og PFK-gassen representerer.

Avgiftsplikten omfatter alle blandinger av HFK og PFK, både innbyrdes blandinger og blandinger med andre stoffer, samt HFK og PFK som inngår som bestanddel i andre varer. 

Myndighetene kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgiften, samt fastsettelse av GWP-verdi. 

I denne kalkulatoren kan du registrere hva du vil returnere og se hvilke returbeløp du kan forvente å få. 

Det tas forbehold om eventuelle feil i programmet. 
Kalkulatoren er kun laget for å gi et estimat over hva som kan forventes av betaling/utbetaling 
ved innlevering av brukt kuldemedium til SRG.

Ved innlevering av HFK/ PFK - holdige kuldemedier utbetaler SRG en ’statlig refusjon’ med fratrekk for ’behandlingskostnader’.

 

NB! Det utbetales ikke statlig refusjon når innholdet i en beholder er < 2kg. 

Men, dersom en beholder inneholder en samlet mengde > 2 kg og samtidig < 2 kg HFK vil det likevel utbetales statlig refusjon for den andelen HFK/PFK som er i beholderen med fratrekk for behandlingskostnader på kr. 374/kg. 

NB transportkostnad til SRG kommer i tillegg. 

GWP verdi er sist oppdatert i 2023. Mht GWP verdi ligger AR5 til grunnlag hvor det tidligere var AR4.

Faktor for beregning av statlig sats er endret fra 0,952 til 1,176 kr/kg 01.01.2024.

Returkalkulator

Gruppe
Medie
Kg


Statlige satser

Gruppe
Medie
Beløp

CO2-ekvivalent er en enhet som brukes i klimaregnskap.

Den viser hvor stor oppvarmingseffekt en klimagass har ved at man sammenligner med CO2.  GWP verdi anvendes for å beregne den. 

Enheten oppgis i tonn CO2-ekvivalenter.

Beregning av CO2-ekvivalent

Gruppe
Medie
Kg gass

Tonn CO2 Ekvivalent