Klimakonvensjonen (1992)

Første steg i retning av en internasjonal klimaavtale ble tatt på FN-toppmøtet om miljø og utvikling i Rio de Janeiro i 1992. 

Her la FN frem en rammekonvensjon om klimaendring, Klimakonvensjonen. Den inneholdt prinsipper og retningslinjer for det internasjonale klimaarbeidet som senere resulterte i Kyotoprotokollen.

Klimakonvensjonens endelige mål er å stabilisere drivhusgassene i atmosfæren på et nivå som ikke forstyrrer det globale klima i vesentlig grad. De største utslippene av drivhusgasser har kommet og fortsetter å komme fra industrilandene. Det er derfor disse landene må gå foran i kampen mot klimaendringer. Industrilandene skal ta de nødvendige skritt for å begrense utslippene av drivhusgasser, beskytte og utvikle skog og hav, siden disse er deponier og tar opp drivhusgasser. Målet for disse landene er dermed å redusere nasjonale utslipp av CO2 og andre drivhusgasser til 1990-nivået innen 2010 - 2012. 

Opprinnelig tekst Klimakonvensjonen

FNs Klimakonvensjon

Parisavtalen:

Parisavtalen er en global klimaavtale om å redusere den globale oppvarmingen til under 2 grader Celsius.  For å oppnå dette målet, må alle land (195) frivillig sette sine egne utslippskrav for klimagasser.  For å lese mer om Parisavtalen trykk her.

Opprinnelig tekst Parisavtalen.

Parisavtalen trer i kraft 4. november 2016.  Les mer her.