Stiftelsen Returgass - SRG

Stiftelsen Returgass (SRG) ble etablert i 1990 som mottak for brukte KFK- holdige gasser

I dag er selskapet et landsdekkende mottak for farlig avfall med hovedområde innen miljøfarlige ozonreduserende stoffer og drivhusgasser. Retursystemet til SRG er slik at avfallsprodusenter får kreditert for enkelte avfallstyper som innleveres. Dette skjer ved utbetaling av statlig refusjon for HFK/PFK og et behandlingsgebyr pr. kg blir fratrukket.

Ved innlevering av avfall som ikke er underlagt overnevnte ordninger, vil kunden belastes for de respektive tjenester som er knyttet til håndtering og sluttbehandling.

Visjon
Ledende miljøbedrift innen behandling av miljøfarlige gasser og avfall.

Mål
At alle relevante aktører i markedet benytter SRGs landsdekkende retursystem for brukte syntetiske kuldemedier og haloner.

Forretningsidé
Tilby avfallsprodusenter et landsdekkende kostnadseffektivt mottak for brukte syntetiske kuldemedier og andre regulerte stoffer, samt å sikre at disse stoffene underlegges forsvarlig sluttbehandling iht. gjeldende regelverk.

Mottak i 2020 av kjølegasser, halon, SF6, olje og glykolSRG mottok i 2016 30.660 kg HFK, som er 685 kg mer enn i 2015.  Omregnet til CO2 ekvivalenter utgjorde returnert og destruert mengde HFK omtrent 70.000 tonn CO2 ekvivalenter i 2015/2016.

Myndighetene rapporterer at utslippet av HFK gass til atmosfæren har hatt en svak nedgang i 2015.  Utslippet i 2015 av HFK gass var på ca. 1,2 millioner tonn CO2 ekvivalenter, og det er ca. 2% av de totale klimagassutslippene i Norge.

Les mer om norsk utslipp av klimagasser her.

For å bidra til reduksjon av klimagassutslipp arbeider SRG med:

  • effektivisering av returordningen
  • økt synlighet
  • fokus på miljøeffekten
  • samarbeid med bransjen