GWP og CO2 ekvivalenter

GWP - Global Warming Potential - Globalt oppvarmingspotensial

GWP er en måling som gjør det mulig å sammenligne oppvarmingseffekten til de ulike klimagassene. GWP-verdiene viser til akkumulert oppvarmingseffekt i forhold til karbondioksid over et valgt tidsrom. Dette er som regel 20, 100 eller 500 år. Kyomiddlerotokollen går ut i fra et tidsperspektiv på 100 år ved fastsetting av GWP-verdiene til klimagassene. 

Medie

Kjemisk navn

Kjemisk formel

GWP (100 år)

Levetid i atmosfæren (år)*

CO2

Karbondioksid

CO2

1

-

CH4

Metan

CH4

25

12

N2O

Dinitrogenoksid

N2O

298

114

HFK134a

Tetrafluoretan

CF3CH2F

1430

14

HKFK22

Klordifluormetan

CHClF2

1810

12

KFK11

Triklorfluormetan

CCl3F

4750

45

HALON1301

Bromtrifluormetan

CBrF3

7140

65

KFK12

Diklordifluormetan

CCl2F2

10900

100

PFK116

Hexafluoretan

CF3CF3

12200

10000

SF6

Svovelheksafluorid

SF6

22800

3200

*Kilde: FNs Klimapanels 4. hovedrapport fra 2007

 

Utslipp av klimagasser i CO2-ekvivalenter

Ved hjelp av verdier for globalt oppvarmingspotensial kan vi regne om utslippene av ulike klimagasser til CO2-ekvivalenter, dvs. den mengde CO2 som ville hatt den samme klimaeffekt som det aktuelle utslippet. F.eks. ville et utslipp på 1 tonn KFK12 tilsvare et utslipp på 10900 tonn CO2, fordi KFK12 har 10900 ganger sterkere klimaeffekt enn CO2. Relativt små utslipp av en klimagass med en høy oppvarmingseffekt kan derfor gjøre større skade enn store utslipp av en klimagass med en lavere oppvarmingseffekt.