Opplæringsbevis personell

F-gass forordningen omfatter også luftkondisjoneringsanlegg i kjøretøy som inneholder f-gasser.

Kommisjonsforordning 307/2008 fastsetter minstekrav til opplæring av personell som håndterer (d.v.s. samler inn og lagrer) f-gasser fra klimaanlegg i motorvogner som hører inn under EU direktiv 2006/40/EF (underlagt kjøretøyforskriften). Det vil si kjøretøy i kategori M1 (personbil) og N1 (varebil).  Relevant personell må derfor skaffe seg et opplæringsbevis som dokumenterer at de oppfyller kravene. 

Anvendelse
F-gass forordningens krav om opplæringsbevis er primært rettet mot kunnskap om F-gasser samt hvordan disse skal håndteres for i størst mulig grad å minimere utslipp. 

Hvordan få opplæringsbevis
Det er opprettet opplæringssentre over hele landet, som er godkjent av Isovator Sertifisering. 
Etter å ha fullført et kurs ved et av opplæringssentrene, vil man få utstedt et opplæringsbevis som er gyldig i hele EU/EØS området.

Opplæringen inneholder en teoretisk og praktisk del. 

Etter endt opplæring skal kandidaten ha fått grunnleggende opplæring og kunnskap om:  

Teoretisk del: 
Hvordan et AC anlegg fungerer     
Miljøkonsekvensen knyttet til utslipp av fluorholdige drivhusgasser
Kunnskap om F-gass forordningen og MAC direktivet

Praktisk del: 
Prosedyrer for oppsamling av F-gasser
Håndtering av trykksatt beholder
Håndtere gjenvinnings/ tømme aggregat