Søknadskriterier

Stiftelsen Returgass (SRG) kan iht. sine vedtekter tildele midler til tiltak som fremmer stiftelsens formål

§ 1 Grunnkapital
Grunnkapitalen i SRG utgjør NOK 3.000.000,-

§ 2 Avkastning
Midler som stilles til disposisjon er avhengig av den til enhver tid gjeldende avkastning på grunnkapitalen, og kan således variere i størrelse.

§ 3 Hvem kan søke om økonomisk støtte
Økonomiske støtte kan søkes av følgende:

  • Organisasjoner innen norsk kuldebransje som arbeider for å heve den kuldetekniske kompetanse hos personell og kvaliteten på kuldetekniske anlegg/arbeid.
  • Institusjoner som utdanner personell innen kuldetekniske fagområder.
  • Alle som utfører prosjekter i tilknytning til de, til enhver tid, regulerte kuldemedier som er relatert til SRGs virksomhet. 


§ 4 Hva kan det søkes om økonomisk støtte til
Det kan søkes om økonomisk støtte til:

  • Prosjekter knyttet til tiltak for å heve den generelle kuldetekniske kompetansen i bransjen og bedre kvalitetskravene til kuldetekniske anlegg.
  • Undervisningsmateriell innen kuldetekniske fagområder.
  • Prosjekter som forutsetter bruk av kuldeteknisk kompetanse/teknikk som vil bidra til redusert utslipp av regulerte kuldemedier. 


§ 5 Dokumentasjon til søknad
Det må foreligge tegninger og/eller nøyaktig beskrivelse av tiltak, eller konstruksjoner/installasjoner som det søkes om økonomisk støtte til.

§ 6 Generelle bestemmelser
Det er en forutsetning for tildeling av økonomisk støtte at tiltaket fremmer SRG’s formål om reduksjon i bruk og utslipp av regulerte kuldemedier. Når et tiltak som er innvilget økonomisk støtte er fullført, skal det sendes en rapport til SRG. Rapporten skal gi en utfyllende redegjørelse for det arbeid som er utført og det resultat som er oppnådd. I enkelte tilfeller kan det kreves periodevis tilbakemelding, avhengig av tiltakets karakter. Ved manglende innrapportering kan SRG kreve tilbakebetaling av hele eller deler av den økonomiske støtten.

§ 7 Bruk/utnyttelse av resultater
Resultatene av de arbeider som det tildeles økonomisk støtte til, skal kunne benyttes av en samlet kuldebransje og/eller stilles til disposisjon for SRG, som avgjør hvordan resultatene distribueres videre.

Det er likeledes en forutsetning at de tegninger, konstruksjoner, installasjoner og erfaringer som tilegnes, stilles til disposisjon for SRG til generell distribusjon/bruk.

§ 8 Tildeling av økonomisk støtte.
Styret i SRG behandler innkommende søknader og fatter vedtak om tildeling av økonomisk støtte til tiltak som fremmer SRG’s formål. Tildeling av slik støtte kan i spesielle tilfeller bli foretatt for flere år av gangen. Styret kan også beslutte å ikke tildele økonomisk støtte.

§ 9 Styrets rett til å avslå søknader.
Styret i SRG kan etter eget skjønn avvise en søknad som ikke anses å tilfredsstille oppgitte krav og/eller være i samsvar med intensjonen for tildeling av økonomisk støtte.

§ 10 Søknadsfrister
Søknad om økonomisk støtte må foreligge innen 31. januar.

§ 11 Behandlingstid/utbetaling
Søknader vil bli behandlet i løpet av en tre-3-måneders periode fra søknadsfristen er utgått. Utbetaling til de søkere som innvilges økonomisk støtte vil derfor normalt skje innen april måned samme år.