Retursystemet

Økonomiske incentiver gir økt retur.

Stiftelsen Returgass fikk i 1995 godkjenning av myndighetene som et nasjonalt godkjent mottakssted for lagring og behandling av kjølegasser.  

Gebyr- og panteordningen

I 1990 tok aktører i kulde- og varmepumpebransjen sammen med Miljødirektoratet og NHO initiativ til å innføre et frivillig retursystem for KFK - holdige kuldemedier. 

For å finansiere returordningen ble det innført en miljøgebyr - og panteordning. Ordningen fungerte slik at ved kjøp av kuldemedium belastet importørene sine kunder med et miljøgebyr pr. kg. omsatt KFK og senere HKFK 22. Gebyrinntektene ble overført fra den enkelte importør til SRG med basis i  avtaler. SRG benyttet inntektene til å dekke kostnader for drift og administrasjon av retursystemet, samt å utbetale pant for innleverte brukte KFK og HKFK 22 gasser. Panten innebar i prinsipp at kunden fikk tilbakebetalt miljøgebyret ved innlevering av brukt KFK og/eller HKFK 22 til SRGs mottak i Hokksund. 

Gebyr- og panteordningen fungerer fortsatt etter samme modell idag, men SRG får ikke lenger gebyrinntektene fra de ozonreduserende klimagassene KFK og HKFK. 

Gebyrinntektene på KFK opphørte i forbindelse med at KFK ble forbudt å importere til Norge fra 01.01.1995.

Utbetaling av pant for mottak av KFK opphørte 01.01.15. 

Gebyrinntektene på HKFK opphørte fra 01.01.2010. 

Utbetaling av pant for mottak av HKFK opphørte 01.01.17.

Den statlige refusjonsordningen

Som et utslippsreduserende miljøtiltak innførte norske myndigheter avgift på HFK/PFK - holdige gasser fra 1. januar 2001. Fra 1. juli 2004 ble den tilhørende refusjonsordningen innført. Ordningen innebærer i prinsipp at avgiften kan tilbakebetales avfallsprodusenten ved innlevering av HFK/PFK til godkjent mottak for destruksjon. 

Som det eneste landsdekkende mottak for HFK/PFK - holdige gasser, står SRG idag for den praktiske gjennomføringen av refusjonsordningen i Norge. SRG utbetaler statlig refusjon til avfallsprodusenter som innleverer HFK/PFK - holdige gasser. Refusjonen utbetales imidlertid ikke uavkortet. Avfallsprodusenten må betale SRG for behandlingskostnader. Det avfallsprodusenten evt. får utbetalt er et nettobeløp tilsvarende differansen mellom refusjonsbeløpet (m.v.a.fritt) og behandlingskostnadene (inkl. m.v.a.). Det vil i en del tilfelle, særlig ved innlevering av små kvanta, føre til at kunden ikke får utbetalt noe i det hele tatt.  

Behandlingskostnadens størrelse beregnes med utgangspunkt i hvor stor total mengde gass som er innlevert pr. deklarasjon. Dersom det med leveransen følger flasker som har fyllingsmengde < 2 kg, trekkes dette fra totalmengden. Det er derfor fordelaktig for avfallsprodusent/ kunde å fylle opp flaskene med > 2 kg gass og samtidig levere inn størst mulig kvantum pr. deklarasjon.

AVFALLSSTRØM: 

Avfallsprodusenter innleverer brukt HFK/PFK-holdig gass til SRG. SRG analyserer og samler opp innleverte mengder gass fortløpende i store tanker som sendes til godkjent destruksjonsanlegg. 

DOKUMENTSTRØM: 

Ved innlevering av brukt HFK/PFK-holdig gass til SRG må avfallsprodusent fylle ut elektronisk deklarasjonsskjema og sende inn kopi av skjema sammen med gassen. NB! Husk å merke beholdere med det samme deklarasjonsnummeret som på deklarasjonsskjemaet.

SRG vil etter innveiing og analyse fastsette mengde og innhold som er innlevert fra den enkelte avfallsprodusent, og forskuttere den statlige refusjonen til kunden. 

SRG sender med jevne mellomrom store tanker (summen av alle innleveringer over en gitt tidsperiode) til et godkjent destruksjonsanlegg. Tankene inneholder en blanding av mange typer gasser, herunder HFK/PFK - holdige komponenter. SRG søker i etterkant Miljødirektoratet om tilbakebetaling av den forskutterte statlige refusjonen på HFK/PFK gassene etter veiing og analyse av innholdet i tanken.