Sikkerhet og håndtering av kuldemedier

Vi ønsker at vår kunnskap skal være kundens trygghet!

Vår kompetente stab hjelper gjerne kunder med rådgivning og opplæring om  håndtering av kuldemedier o.l 


1. Merking av avfall:

 • Faremerke: Iht. ADR forskriften
 • UN nr. og varenavn

2. Emballering av avfall:

3. Sikring:

 • Flasker pakkes stående
 • Flaskene stroppes fast i bur eller på pall
 • Halonkuler - utløsningsmekanisme må beskyttes med egnet plate. Stroppes fast på pall med platesiden opp.
 • IBC beholdere - sjekk at godkjenning er gyldig

Les våre mottaksbetingelser.

 

Håndtering av brannfarlige kuldemedier (blå flaske med rød krage)

Isovator flasker for brannfarlige kuldemedier (12,3 l blå flaske med rød krage) er for bruk til R32 og R1234yf. 

Her er noen av de viktigste HMS/Sikkerhetstiltak angående bruk av disse flaskene med R32 og R1234yf:
1. Flasken skal ikke utsettes for støt.
2. Unngå innånding av gass.
3. Ikke røyk under bruk.
4. Oppbevares på et godt ventilert sted.
5. Unngå oppvarming. Beskyttes mot sollys.
6. Bruk egnet utstyr for håndtering av brennbare gasser.
7. Blindhetter må påsettes.
8. På Isovator flasker med blanding av BRUKT R32 og R1234yf må nettomengde ikke overstige 8 kg pr. flaske.

Fyllingsmengde for disse gassene er som følger:

Medie

Ny vare

Brukt vare (75%)

R32

9,5 kg

7,1 kg

R1234yf

11,6 kg

8,7 kg


Grunnleggende krav til transport, selv om mengde kuldemedier faller under unntaksbestemmelser iht. ADR:
1. Sjåføren må være opplært og blitt gjort kjent med type farer (faresedler),
sikker lasting, lossing, beredskapsprosedyrer og bruk av 
brannslokkingsutstyr (a)
2. God ventilasjon i bilen (b)
3. Et 2 kg godkjent pulverapparat
4. Bærbar lyskilde konstruert slik at den ikke kan antenne gass.
5. Flaske(r) må være merket iht. ADR
6. Alle ventilene på flaska skal være stengt og blindhetter skal være påsatt
7. Flaske(r) skal sikres slik at de ikke kan velte.
8. Transportdokument (c)

 1. Minst 6 timer opplæring
 2. Hvis ikke bilen har ventilasjonssystem må døra merkes med følgende skilt med 25 mm bokstaver: 
  ADVARSEL
  INGEN VENTILASJON
  ÅPNES FORSIKTIG
 3. Kan benytte utskrift av riktig utfylt deklarasjon inkl. seksjon for transportklassifisering


I henhold til unntaksbestemmelser fra ADR kan man transportere inntil 999 kg 
brannfarlig gass uten å oppfylle alle krav bortsett fra de ovennevnte. 
Vær oppmerksom på om samlet mengde farlig avfall som transporteres er av 
forskjellige typer. Da kommer det andre krav.
F.eks. 500 kg brannfarlige kuldemedier pluss 1000 kg ikke-brannfarlige
kuldemedier er lagt under full ADR krav. 
Ta kontakt med oss for videre veiledning.

SRG anbefaler at bilen merkes med fareseddel tilhørende brannfarlig
gass.
Det er krav til at avsender/transportør skal være kjent med regelverk rundt transport og håndtering av farlig avfall/kuldemedier.

 

Transport av farlig avfall

Isovator kan bistå med hjelp i forhold til ADR regelverket angående transport og merking av tanker og flasker med kjølegass. 


Kuldemedier er farlig gods klassifisert som farlig avfall iht. avfallsforskriften. Transporten er underlagt ADR/RID forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods. Dette regelverket stiller krav til alle aktører involvert i transport av farlig gods/avfall (avsender, transportør, mottaker). Det stilles krav til merking, emballasje, opplæring, kjøretøy, dokumentasjon osv.

Det finnes unntaksregler for lager av farlig avfall under 500 kg og under 1000 kg (for transport av brannfarlige kuldemedier trykk her):

 

1. Kapittel 3 § 12 - transport av farlig avfall, gjelder nasjonal transport av inntil 500 kg farlig avfall som er farlig gods. 

Er kun underlagt følgende ADR krav:

 • Transportdokument - utfylt deklarasjonsskjema kan brukes
 • Merking - hvert kolli merkes med fareseddel, UN nr. og deklarasjonsnr.
 • Emballasje - godkjent og egnet for transport og lagring (UN godkjent)
 • Samemballering - avfallstyper som kan reagere med hverandre pakkes ikke sammen
 • Opplæring av sjåfør i håndtering av farlig avfall (ikke ADR kompetansebevis)

2. Transport av mengder i henhold til 1.1.3.6 i ADR tillater opptil 1000 kg kuldemedie i klasse 2A, transportkategori 3 (UN 1078). 

Er fritatt for følgende krav:
 • ADR kompetansebevis
 • ADR krav på bygging og godkjenning av kjøretøy
 • Merking av kjøretøy
 • Skriftlige instruksjoner
Fortsatt krav til:
 • Opplæring av sjåfør
 • 2 kg brannslokkingsapparat
 • Røykeforbud
 • Transportdokument
 • Tilsyn med kjøretøy

Vi tar forbehold om feil da det kan stilles forskjellige krav i henhold til avfallstyper.

Ønsker du råd fra vår sikkerhetsrådgiver. Send forespørsel til Hanne Henriksen

 

Isovator kan også bistå med transport via våre avtaler med Postnord og DB Schenker. Send forespørsel til Tom Johansen.