Innlevering av kuldemedier

Alle syntetiske kuldemedier av typen KFK, HKFK, HFK og PFK er definert som farlig avfall og skal i henhold til avfallsforskriften samles opp og leveres inn til godkjent mottak.

 Se oversikt over tillatt fyllingsmengde for Isovator blå og rød flasker.

1. Klikk her for å fylle ut elektronisk deklarasjonsskjema, husk deretter å merke beholderne. Sørg for at deklarasjonsskjema fylles ut korrekt og at alle beholdere er merket med det samme deklarasjonsnummeret. Benytt gjerne SRGs gule klistremerke eller alternativt egen etikett. Etikettene skal merkes med vannfast tusj. Kopi av elektronisk deklarasjonsskjemaet må følge flasken under transport og skal IKKE sendes inn pr. post. Kunden må selv sørge for å sende inn kontonummer til SRG ved førstegangs innlevering av farlig avfall. Kontonummeret kan registreres i feltet 'nærmere beskrivelse' under tilleggsopplysninger på deklarasjonsskjemaet. 

Dersom det ikke er utfylt deklarasjonsskjema belastes kunden med et gebyr.  Uidentifiserbare flasker uten deklarasjonsnummer lagres i 3 mnd.  Flaskene blir så tømt og SRG overtar eieransvaret.

Mer informasjon om deklarering av farlig avfall finner du her.  

2Inneholder beholderen totalt mindre enn 2 kg gass? Hvis svaret er ja, utbetales det ikke statlig refusjon (for HFK/PFK). Gassen kan innleveres vederlagsfritt til SRG. Dersom en beholder inneholder en samlet mengde > 2 kg og samtidig < 2 kg HFK vil det likevel utbetales statlig refusjon for den andelen HFK/PFK som er i beholderen med fratrekk for behandlingskostnader pr. kg iht prislista.  Til info: SRG overfører innholdet av innlevert gass fra beholdere med mindre enn 2 kg gass på store tanker og deklarerer avfallet til myndighetene. Dette gjøres for å effektivisere den interne driften i selskapet. Ønsker kunden likevel å gjøre krav på refusjon ved innlevering under 2 kg, belastes det en tilleggskostnad for kjemisk analyse og en behandlingskostnad pr. kg iht prislisten

3. Tomme Beholdere. Tomme beholdere (også engangsflasker) kan leveres til SRG.  Se prislisten for pris for skroting.  Ta kontakt med de grønne returpunkter angående transport av disse, eller send direkte til SRG.  Ta gjerne kontakt med oss.  Ved innlevering av kuldemedier, blir beholderen (ikke-Isovator) skrotet om ikke annet er avtalt på forhånd.

4Overfylling. Kunden belastes med et tilleggsgebyr dersom påfylt mengde overstiger 75% av beholderens maksimale fyllingsmengde (se over). 

5Tap av depositum

Det utbetales ikke depositum for Isovators flasker dersom flaskene (les våre mottaksbetingelser):

  • Er utgått på dato (10 år fra produksjonsdato*)
  • Er tilgriset med tape, tusj ol.
  • Sterkt korrodert 
  • Ødelagt ventil

*Produksjonsdato stemplet på utsiden av flaskekragen; etikett med produksjonsår på innsiden av flaskekragen.

Ingen flasker med kortere holdbarhet enn ett år blir utlevert fra Isovator.

6Blanding av gasser på samme beholder. Så lenge kuldemediene regnes som ikke brannfarlige kan disse blandes på Isovator blå flasker.  For eksempel, ikke blande ren R32 (brannfarlig) med R4040A eller R407C.

Brannfarlige kuldemedier som R32 og R1234yf kan kun blandes på Isovator rød flasker.

OBS! Isovator avd. Bjørkelangen håndterer hydrokarboner som propan og butan.  Ta kontakt med oss for mer informasjon.  

7Beregning av returbeløp. Gå inn på vår kalkulator og få et estimat. De viktigste faktorene i beregningsmodellen til kalkulatoren er:

  • For HKFK 22 blir det ikke fratrukket behandlingskostnader som ved innlevering av HFK/ PFK.  
  • Det utbetales statlig refusjon av HFK/PFK holdige kuldemedier. Refusjonsbeløpet for ulike typer HFK/PFK komponenter varierer avhengig av gassenes drivhusfaktor eller GWP (Global Warming Potential). Jo høyere GWP, jo høyere er avgiften/ refusjonen. Behandlingsikostnaden pr. kg  blir fratrukket refusjonsbeløpet. 
  • Utbetaling av statlig refusjon er ikke m.v.a. pliktig. Behandlingskostnaden faktureres inkl. m.v.a. Mengde innlevert gass brukes sammen med resultatet fra analysen som grunnlag for beregning av refusjon.