Hva er klimagasser

Når vi snakker om klimagasser, fokuseres det spesielt på gassene karbondioksid (CO2), lystgass (N2O), metan (CH4) samt de fluorholdige gassene HFK, PFK og SF6.

De syntetisk fremstilte fluorholdige gassene stammer først og fremst fra industrielle prosesser og bruk som varmevekslingsmedium i kulde og varmepumpeanlegg. De fluorholdige klimagassene står for en relativt liten del av de totale nasjonale utslippene, men som drivhusgasser er de særdeles 'agressive'. SRG har et godt etablert returmottak som i hovedsak besørger sluttbehandling av denne type miljøfarlige gasser. 

Virksomheten kan på denne måten dokumentere utslippsreduksjoner i størrelsesorden mange millioner tonn CO2 over de siste 10 -15 årene.