Forklaring på utfylling

Du trenger kun ett deklarasjonsskjema for hver type farlig avfall du skal innlevere.

Kuldemedier av typen KFK, HKFK og HFK er i denne sammenheng en avfallstype.  Det er forøvrig ingen begrensning på antall emballasjeenheter eller kvanta farlig avfall som kan følge med et deklarasjonsskjema.  Den største utfordringen med å fylle ut deklarasjonsskjemaet er å finne korrekt EAL kode, avfallsstoffnummer, transportklassifisering og UN nummer.

Utskrift av e-deklarasjon kan anvendes som transportdokument i henhold til forskriften om landtransport av farlig gods (ADR/RID).  For dette formålet, må avsnittet om transportklassifisering fylles ut.
SRG tar kun imot et begrenset antall typer farlig avfall. Vi har derfor laget eksempler på ferdig utfylte deklarasjonsskjemaer for hver type farlig avfall som skal innleveres. Bruk derfor disse malene når du skal fylle ut ditt eget deklarasjonsskjema.

Deklarasjonsskjema for innlevering av alle typer syntetiske kuldemedier, KFK, HKFK eller HFK

Deklarasjonsskjema for innlevering av halon
 
Deklarasjonsskjema for innlevering av glykoler

Deklarasjonsskjema for innlevering oljer 

Deklarasjonsskjema for innlevering av SF6

Deklarasjonsskjema for innlevering CO2

Deklarasjonsskjema for innlevering halotron